Реците свима

Факултет наставља традицију истоименог факултета из Тузле који је основан 1959.године.

Факултет је основан одлуком Народне Скупштине Републике Српске и почео је са радом у Зворнику децембра 1993. године, као један од чланица Универзитета у Источном Сарајеву.

Основне организационе јединице факултета су: катедре, институт за хемијско инжењерство и екологију и административна служба.

алт

Дјелатност нашег факултета је у домену истраживања, развоја и пројектовања технолошких процеса који омогућавају квалитетну, поуздану и сигурну производњу уз уважавање критерија економичности, ефикасности и заштите околине...

алт

ДЕКАН
Др Миладин Глигорић, ред. проф

ПРОДЕКАНИ
Др Драган Вујадиновић, продекан за наставу
Др Александар Дошић, продекан за НИР

Организација факултета

Основне организационе јединице факултета су: катедре, институт за хемијско инжињерство и екологију и техничка служба.
Факултетом руководи декан уз помоћ продекана, те наставно- научно вијеће. Декан се бира из реда наставника запослених на факултету, а одговоран је за научно- истраживачки и наставни рад факултета и за његову пословну плитику.
Наставно- научно вијеће чине сви наставници и сарадници, у пуном радном односу, те четири представника студената. Наставно- научно вијеће креира образовне, научне и стручне програме, предлаже план и програм основних и постдипломских студија, изводи поступак за стицање доктората наука, проводи изборе и даје мишљења за изборе у звања и проводи нострификацију и признавање диплома.

алт

Дјелатност факултета

Истраживање, развој и пројектовање технолошких процеса који омогућавају квалитетну, поуздану и сигурну производњу уз уважавање критерија економичности, ефикасности и заштите околине.
Факултет је високошколска државна установа која на научном пољу хемијског инжењерства и технологије:
- креира и изводи академске додипломске, постдипломске магистарске и постдипломске стручне студије;
- креира и изводи научно-истраживачки рад повезан са образовним процесом;
- реализује пројекте за индустрију и у сарадњи сњом;
- организује семинаре, симпозијуме и друге научне и стручне скупове;
- објављује научне и стручне радове, књиге, монографије, уџбенике, скрипте, билтене и сл.;
- сарађује са научним, стручним, образовним и осталим организацијама;
- проучава, развија и унапређује технолошке процесе;
- пројектује процесе, уређаје, опрему, објекте и сложене системе;
- пружа консалтинг услуге;
- израђује атесте, цертификате.

самсун есцорт